Op. Dr. Orçun Oral Şentürk
ÖZGEÇMİŞ
1975 yılında doğmuştur. 1999 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden mezun olmuş, 2005 yılında Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uzmanlık eğitimini tamamlamıştır.

 
Eğitim KurumuYıl
İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi1999
Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Uzmanlık2005
Mesleki DeneyimYıl
Çorlu Askeri Hastanesi2005 - 2006
Bingöl Devlet Hastanesi2006 - 2008
Tıbbi İlgi Alanları
Tiroid Ameliyatları, Ameliyatsız Kıl Dönmesi ve Hemoroid Tedavileri, Genel Cerrahi Operasyonları
Katıldığı Mesleki Eğitimler, Kurslar ve Konferanslar
Ulusal cerrahi kongresi 2002,kemer/antalya
Kolon,rektum ve anüs hastalıkları 2002,eresin hotel/istanbul
Ulusal cerrahi kongresi 2004,belk/antalya
İ.Ü. Cerrahpaşa tıp fakültesi sürekli tıp eğitimi etkinlikleri 2004,istanbul
6th European congress of trauma and emergency surgery 2004,rotterdam/the netherlands
Acıbadem-harvard tıp günleri 2005,istanbul
6.Türk-Alman endoskopi günü 2005,istanbul (i.ü.cerrahpaşa tıp fakültesi)
İstanbul cerrahi toplantıları-cerrahi video forumu 2005,istanbul
Ulusal cerrahi kongresi 2006,belek /antalya
III.Çukurova kolo-proktoloji ve stoma terapisi sempozyumu 2007, adana( 5 poster sunumu)
II.ulusal fıtık kongresi 2007, belek/antalya
Ulusal cerrahi kongresi 2008,belek/antalya (2 poster sunumu)
Mesleki Üyelikler
Ulusal cerrahi ve travma derneği
İstanbul Cerrahi Derneği
Tabipler Odası
Bilimsel Yayınlar
Primer hiperparatiroidizmde cerrahi tedavi ve sonuçları (Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2001;8(3):10-16)
Kolonun psödoobstrüksiyonu hakkında klinik retrospektif bir çalışma ;Ogilvie Sendromu (Haseki Tıp Bülteni 2002;40(4):291-298)
Akut Apandisitin ayırıcı tanısında ultrasonografinin yeri (Haseki Tıp Bülteni 2003; 41(1):43-47)
Özofagus invazyonu olan ileri evre hipofarenks kanserlerinde Gastrik Pull-up tekniği ile rekonstrüksiyon(Çağdaş Cerrahi Dergisi 2003;17(2):79-85)
Mide malignitelerinde total gastrektomi (Haseki Tıp Bülteni 2004; 42(1):43-48)
Korozif madde içilmesine bağlı özofagus striktürlerinde balon dilatasyon ve cerrahi tedavi deneyimimiz (Van Tıp Dergisi 2004;11(2):48-56)
Cerrahi operasyon sırasında venöz tromboembolizm profilaksisinde düşük molekül ağırlıklı heparin ile fraksiyone olmamış heparinin karşılaştırılması( Haseki Tıp Bülteni 2004;42(2):12-15)
Primer hiperparatirodizimde klinik deneyimiz (Haseki Tıp Bülteni 2005;43(3):190-196)
Primary hydatid cyst of vastus lateralis muscle( Acta Chirurgia Belgica 2004;104(4);471-472)
Left throid lobe hemiagenesis with hyperthyroidism; report of a case (Surgery Today 2004;34:437- 439)
Bochdalek’s hernia in an adult with colon necrosis (The world journal of hernia and abdominal wall surgery 2004)
İnce barsak malign lenfoma perforasyonu (vaka sunumu) (Haseki Tıp Bülteni 2002;40(1):81-84)
Hepatosellüler karsinom rüptürü sonucu gelişen spontan hemoperitoneum (vaka sunumu)(Haseki Tıp Bülteni 2003; 41(1): 77-81)
Heterotopik pankreas ve olası komplikasyoları; 3 olgu sunumu (Türk Patoloji Dergisi 2003;19:83-4):60-63)
Masif üst gastrointestinal kanamasına neden olan Dieulafoy hastalığı (olgu sunumu)(Ulusal travma ve acil cerrahi dergisi 2003;9(2):140-142)
Mekanik barsak obstrüksiyonun nadir bir nedeni olarak uyuşturucu poşetleri yutan iki hastanın klinik takibi;olgu sunumu(Ulusal travma ve acil cerrahi dergisi 2003;9(3):209-211)
Safra kesesinde heterotopik pankreas (olgu sunumu) (İnönü üniversitesi tıp fakültesi dergisi 2004;11(2):97-99)
Künt batın travmasının nadir ve geç komplikasyonu ; ürinoma (Haseki Tıp Bülteni 2004; 42(2):165-171)
Kolorektal kanserlerin karaciğer metastazlarına yaklaşım (Haseki Tıp Bülteni 2004;42(3):112-115)
Surrenal kist hidatik (PTT hastanesi tıp dergisi 2003;25(1):37-39)
Hipertiroidizmin eşlik ettiği tiroit hemiagenesiz olgularımız (Haseki Tıp Bülteni 2005;43(4):258-262)
Asemptomatik insidental erişkin intestinal malrotasyon(olgu sunumu) (Haseki Tıp Bülteni 2005;43(2):130-133)
Batın duvarında kist hidatik olgusu (Haseki Tıp Bülteni 2005;4(1):64-67)
Cild metastazı ile seyreden mide kanseri;olgu sunumu (İstanbul samatya eğitim ve araştırma hastanesidergisi tarafından yayınlanmak üzere kabul edilmiştir-2008)
Heterotopic pancreas and its possible compications; Apropos of 3 new cases (6th European congress of trauma and emergency surgery 2004, Rotterdam/ The Netherlands)(poster sunumu)
Bochdalek’s hernia in an adult with colon necrosis(6th European congress of trauma and emergency surgery 204,Rotterdam /The Netherlands)(Poster sunumu)
Anal inkontinans tedavisinde dinamik grasiloplasti ve sonuçları (Ulusal cerrahi kongresi 2002,kemer/Antalya) (sözlü sunum)
Özofagus invazyonu olan ileri evre hipofarenks kanserlerinde Gastrik Pull-up tekniği ile rekonstrüksiyon(Ulusal cerrahi kongresi 2002,Kemer/Antalya) (Sözlü sunum)
İleri evre meme kanserinde tuvalet mastektomi (Meme kanseri konferansı 2003,İstanbul)(poster sunumu)
Karaciğer kist hidatiklerinde komplikasyon riskini arttıran faktörlerin tespitine yönelik bir inceleme (Ulusal cerrahi kongresi 2004,Belek/Antalya)
Cerahi kliniklerinde tiroit kanseri görülme insidansı artmakta mıdır?(Ulusal cerrahi kongresi 2004,Belek/Antalya)(Sözlü sunum)
Batın duvarı fıtık ve kitleleri ayırıcı tanısında insidental tespit edeilen endometrioma vakalarımız(Ulusal cerrahi kongresi 2004, Belek/Antalya)(poster sunumu)
Memede kist hidatik(Ulusal cerrahi kongresi 2004, Belek/ Antalya)(poster sunumu)
Akut batının nadir bir sebebi olarak spontan mesane rüptürü( Ulusal cerrahi kongresi 2004,Belek/Antalya)(poster sunumu)
Differansiye tiroit kanserlerinde tamamlayıcı tiroidektomi deneyimimiz(Ulusal cerrahi kongresi 2004,belek/Antalya)(poster sunumu)
Asemptomatik insidental erişkin intestinal malrotasyon (Ulusal cerrahi kongresi 2006, Belek/Antalya) (poster sunumu)
Kasık fıtığında batına kitle halinde spontan redüksiyona bağlı omentum torsiyonu sinsi bir akut batın nedenidir(2.Ulusal fıtık kongresi 2007, Belek/Antalya) (poster sunumu)
Obtrator herni, mekanik barsak obstrüksiyonunun nadir ve sinsi nedenidir(2.Ulusal fıtık kongresi 2007, Belek/Antalya) (poster sunumu)
Manuel miksiyon gerektiren skrotum yerleşimli dev mesane hernisi(2.Ulusal fıtık kongresi 2007, Belek/Antalya) (poster sunumu)
Spiegel hernisi ameliyat öncesi dönemde teşhisi zor fıtıklar grubunun en sık rastlanan üyesidir(2.Ulusal fıtık kongresi 2007, Belek/Antalya) (poster sunumu)
Duedonum volvulusu ile birlikte kolon malrotasyonu
Yersinia enfeksiyonuna bağlı iskemik kolon rezeksiyonu ( III.Kolo-proktoloji ve stoma terapi sempozyomu 2007, Adana)
Rektumda izole primer kist hidatik ( III.Kolo-proktoloji ve stoma terapi sempozyomu 2007, Adana) (poster sunumu)
Rektumun nöroendokrin tümörü ( III.Kolo-proktoloji ve stoma terapi sempozyomu 2007, Adana) (poster sunumu)
Kolonun yüksek dereceli primer malt lenfoması ( III.Kolo-proktoloji ve stoma terapi sempozyomu 2007, Adana) (poster sunumu)
Travmatik diyafragma hernisine bağlı gecikmiş mide volvulusu (VI.Travma ve acil cerrahi kongresi 4-8 eylül 2007,Antalya) (poster sunumu)
Behçet hastalığında intestinal perforasyon (VI.Travma ve acil cerrahi kongresi 4-8 eylül 2007,Antalya) (poster sunumu)
Behçet hastalığında intestinal perforasyon (VI.Travma ve acil cerrahi kongresi 4-8 eylül 2007,Antalya) (poster sunumu)
Konservatif yaklaşımla tedavi edilmiş künt karın travmalı 33 hastanın analizi (VI.Travma ve acil cerrahi kongresi 4-8 eylül 2007,Antalya) (poster sunumu)
Nadir bir akut batın nedeni;mide çıkış yolunu tıkayan trikobezoar (VI.Travma ve acil cerrahi kongresi 4-8 eylül 2007,Antalya) (poster sunumu)
Acil cerrahide nadir bir konu olarak dev hemanjiom (VI. Travma ve acil cerrahi kongresi 4-8 eylül 2007,Antalya) (poster sunumu)
Spontan dalak rüptürü KML’nin başlangıç semptomu oalbilmektedir (VI.Travma ve acil cerrahi kongresi 4-8 eylül 2007,Antalya) (poster sunumu)
Genç erişkinde durdurulamayan mükerrer mide kanamasının nadir bir sebebi; mide dev plasmositomu (VI.Travma ve acil cerrahi kongresi 4-8 eylül 2007,Antalya) (poster sunumu)
Agresif primer meme lenfoması tedavi esnasında progresyon göstermektedir(Ulusal cerrahi kongresi 2008, Belek/Antalya) (poster sunumu)
Primer ve sekonder abdominal tüberküloz hastalarının çeşitli parametreler eşliğinde değerlendirilmesi (Ulusal cerrahi kongresi 2008, Belek/Antalya) (poster sunumu)
Tiroit hemiagenezi gerçekden nadir görülen bir anomali midir?(Turkish journal of endocrinology and metabolism 2004;8(2):54)( bu yayında 10 numaralı çalışmamız refere edilmiştir)