Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı

Doğum tarihi: 29.03.1954

Eğitim ve Uzmanlık

Yabancı Diller; İngilizce

Uludağ Üniversitesi (Bursa) 1977

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı 1978 – 1983

Mesleki Deneyim

Bursa Yüksek İhtisas Hastanesi – Kalp Damar Cerraahisi Kliniği Sorumlusu

Tıbbi İlgi Alanları

Buerger Hastalığı, Ateroskleroz, Diabete Bağlı Damar Hastalıkları, Raynoud Hastalığı,

Bilimsel Yayınlar

SEZER H., Kalaycıoğlu E, Özdemir İ.A.: Çocuklarda ampiyem tanı ve sağıtım yöntemi. Ank. Üniv. Tıp Fak. Mecmuası, 33: 411-420, 1980.

SEZER H., Kalaycıoğlu E. Başçıoğlu E., Özkan H, Özdemir İ.A.: Kalp blokları ve ritm bozukluklarında “Pacemaker” uygulanımı. Bursa Tıp. Fak. Dergisi, 7:109-116, 1980.

Kalaycıoğlu E.,SEZER H., Özdemir İ.A.: Damar Yaralanmalarında Sağıtım Yöntemi. Ank.Üniv. Tıp Fak. Mecmuası, 33: 247 – 256, 1980.

Başcıoğlu E.,SEZER H., Kalaycıoğlu E. Özdemir İ.A.: Torasik Çıkım Sendromu. Bursa Tıp Fak. Dergisi, 9: 56-66, 1982.

Özkan H, Kalaycıoğlu E.,SEZER H., Başcıoğlu E., Özcan F., Özdemir İ.A.: 74 Tüberküloz olgusunda cerrahi sağıtım Bursa tıp Fak. Dergisi 9: 89-98. 1982.

Özcan F.,SEZER H., Kalaycıoğlu E. Özkan H., Başcıoğlu E., Özdemir İ.A., SpontanPnömotoraksın Tanı ve sağıtımı: Bursa Tıp Fak. Dergisi 9: 51-58, 1982.

Cengiz M.,SEZER H., Özkan H.,Erol O., Özdemir İ.A.: Eksternalİliak arterin fibromuskulerhiperplazisi sonucu alt ekstremiteiskemisi. Uludağ Üniv. Tıp Fak. Dergisi, 11: 145-150. 1984.

Özkan H., Cengiz M., Başcıoğlu E., SEZER H., Özdemir İ.A.: Travmatikarterio-venöz fistüller ve komplikasyonu. Uludağ Üniv. Tıp Fak. Dergisi, 11: 75-80, 1984.

Cengiz M.,SEZER H., Özkan H., Özdemir İ.A.: Erişkinlerde aorta koarktasyonu ve komplikasyon. Uludağ Üniv. Tıp Fak. Dergisi, 11: 167-173, 1984.

Taşdemir O.,SEZER H., Katırcıoğlu F., Yakut C., Bayazıt K.: Aort koarktasyonunda 91 olguda cerrahi tedavi sonuçları. Mavi Bülten, 18(2): 131-141, 1986.

SEZER H., Işık Ö., Bayazıt Ö., Yakut C., Acil koroner revaskülarizasyon. Klinik Gelişim, 2:597-599, 1989.

Zeybek R., Ener S., SEZER H.,Kısacıklıoğlu B., Yakut C.: ModifiyeFontan operasyonu ile tedavi edilen kompleks konjenitalmalformasyon. 137, 1989.

Yakut C., Ener S., Bayazıd Ö., SEZER H.,Kısacıklıoğlu B., Başaran Y., Sol atrialplikasyon uygulamaları. Türkiye Klinikleri Kardiyoloji, 2: 133-137, 1989.

Özkan M., Tüzüner N., Işık Ö., Zeybek R., SEZER H.,Balkanay M., Akkaya H., Özdemir M., Yakut C.: Romatizmal mitral kapak hastalığı olan 100 olguda ekokardiyografik, peroperatifmakroskopik ve histopatolojik çalışma. Türk kardiyolDern Arş., 18: 269-275, 1990.

Bayazıd Ö., Ener S., SEZER H.,Balkanay M., Işık Ö., Yakut C.: Sol ön inen koroner artere safenven yama ile rekonstrüksiyon, endarterektomi ve intern. Mammaria arter grefti ile bypass teknikleri kombinasyonu. Türk KardiyolDern Arş., 18:200-201, 1990.

SEZER H., Işık Ö., Balkanay M., Berki T., Bayazıd Ö., Yakut C.: Myocardialleftventricularposteriorwallruptureafter mitral valvereplacement. KOŞUYOLU HeartJournal, 1: 54-58, 1990.

Bayazıd Ö.,Balkanay M., Öztek İ., Carin M., Öcal A., Ener S., SEZER H., Işık Ö., Yakut Ç., Koçak T., Sezer S., Çağlar N., Özdemir M., Yakut C.: Successfulhearttransplantation in Turkey. Koşuyolu HeartJournal. 1: 3-10, 1990.

Işık Ö.,Bayazıd Ö., Öztan M., Balkanay M., Berki T., Tanuğur H., SEZER H., Yakut C.: Experienceswithdifferenttypes of bioprostheticheartvalves in the mitral position. Koşuyolu HeartJournal, 1: 18-26, 1990.

Zeyrek R.,İrez A., İşkesen İ., Oğuş T., Akıncı E., Dedeoğlu A., SEZER H., Yakut C.: Açık kalp cerrahisinde perikardı kapamanın postoperatif erkem dönem sonuçlarının karşılaştırılması. Ege Üni. Tıp Fakültesi Dergisi, 29 (4): 990-992, 1990.

Zeyrek R.,İrez A., İşkesen İ., Akkaya H., Oğuş T., SEZER H., Yakut C.: Kardiyak miksomalar. Ege Üni. Tıp Fakültesi Dergisi, 29 (4): 1103-1105, 1990.

Yakut C., Işık Ö., SEZER H., Berki T., Gürbüz A., Tuzcu M., Balkanay M., İpek G., Dikmengil M., Ener S., Öcal A., Dağlar B., Erdinç M., Akıncı E., Akel S., Kalp Ve Kalp- Akciğer Transplantasyonu. Haberal M.A. (Editör) Doku ve Organ Transplantasyonları. Haberal Eğitim Vakfı Yayınları, Ankara, 1993, s:489-530.

Ener S.,Kazazoğlu A.R., SEZER H., Dindar İ., Ekmekçioğlu S., Turan F., Yakut C.: Tek yumurta ikizlerinde koroner arter hastalığı. Türk Kardiyoloji Dern Arş., 22: 107-112, 1994.

Gürbüz A., Akel S., Işık Ö., İpek G., Dikmengil M., SEZER H., Berki T., Yakut C.: Mekanik protez kapaklar ile mitral kapak replasmanı; orta dönem klinik sonuçları. Göğüs – Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, 2:16- 19, 1994.

Yavuz Ş., Bakır Ş., Erdinç M., SEZER H., Özdemir İ.A.: Abdominalaortaya cerraha girişim sonrası siloz asit oluşumu. PTT Hastanesi Tıp Dergisi, 17:5 -11, 1995.

Atalay Ö.S., Kuzgun A., Yavuz Ş., Öcal A., Erdinç M., SEZER H., Özdemir İ.A.: Künttoraks travması sonrası geç damar komplikasyonları (Bir olgu nedeniyle) : PTT Hastanesi Tıp Dergisi, 17: 97-100, 1995.

Yavuz Ş.,SEZER H., Minbay H., Atalay Ö.S., Akar M., Öcal A.., Kuzgun A.., Erdinç M., Sezer S., Özdemir İ.A.: Carpentier – Edwardsperikardialbioprotezler (klinik deneyimlerimiz). Göğüs- Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, 3: 30-35, 1995.

Atalay Ö., Erdinç M., Öcal A., Kuzgun A., Minbay H., Yavuz Ş., Akar M., Sezer S., SEZER H., Özdemir İ.A. : Sağ ventrikül çıkım yolu rekonstrüksiyonunda çift katlı perikardial yama kullanımı: Göğüs – Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, 3: 62- 65, 1995.

Yavuz Ş.,SEZER H., Akar M., Atalay Ö.S., Öcal A., Kuzgun A., Erdinç M., Minbay H., Sezer S., Özdemir İ.A.: Soğuk aglütininli bir olguda mitral kapak replasmanı: Göğüs – Kalp Damar Cerrahisi, 3:66-68,1995.

Erdinç M., Öcal A., SEZER H., Kuzgun A., Öztürk C.: Double-loopsternalwiringtechnique(LETTER). Ann. ThoracSurg, 62: 320-321, 1996.

SEZER H.,Ener S., Öcal A.: Açık kalp cerrahisinde kozmetik yaklaşım. Transvers meme altı cilt kesesi. Haydarpaşa Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahi Bülteni, 4:89- 91, 1996.

Öztürk C.,SEZER H., Öcal A., Özdemir İ.A.: İnvazivearteriyel girişimler sonrası, distal dolaşım bozukluklarında tedavi yaklaşımı. Damar Cerrahisi Dergisi, 2:58- 61, 1996.

SEZER H.,Kuzgun A., Akel S., Öztürk C., Kuzucan S., Sezer S.: İntra koroner steritli olgularda koroner arter bypass cerrahisi. Göğüs – Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, 6:473-477, 1998.

SEZER H.,Kuzgun A., Akel S., Öztürk C., Kuzucan S., Sezer S.: Sol ventrikül anevrizmalarında perikardiyalpatch ile endoanevrizmorafi.: Göğüs- Kalp Damar Cerrahi Dergisi,6: 391-396.1998

SEZER H.,Kuzgun A., Akel S., Öztürk C., Kuzucan S., Sezer S.: Kompleks LAD lezyonlarında cerrahi seçeneklerve sonuçları. Göğüs – Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, 7:36-41, 1999.

Erdinç M., Öcal A., Öztürk C., SEZER H.: Figure – of – eightwiringtechniquemayhampersternalgrowth. (CORRESPONDENCE). AnnThoracSurg. 67: 1209-1210,, 1999.

Erdinç M., Öcal A., Atalay Ö.S., Öztürk C., SEZER H.: Adjustment of faultygraftlenght in aortocoranary bypass. (CORRESPONDENCE). AnnThoracSurg. 67: 1536-1544,1999

Erdinç M., Öcal A., Atalay Ö.S., Öztürk C., SEZER H.: Duplexpericardialpatchaortoplasty. AsianCardiovascularandThoracicAnnals, 8: 73-75, 2000

SEZER H.,Kuzgun A., Öztürk C., Akel S., SEZER S.: Koroner arter bypass cerrahisinde troponin değerleri. Türk Göğüs Kalp Cerrahisi Dergisi, 12: 164-168,2004

Medilife Bağcılar Hastanesi Medilife Bağcılar Hastanesi Medilife Beylikdüzü Hastanesi